Põhikiri

Põhikiri on kinnitatud
24.veebruaril 2002.a.
liikmete üldkoosolekul
asutamislepingu sõlmimisega

Mittetulundusühing Folklooriselts “Kiitsharakad”

 

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on: Mittetulundusühing Folklooriselts “Kiitsharakad”, ametlik lühend FS Kiitsharakad (edaspidi nimetatud Selts)

2. FS Kiitsharakad on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pitsat, pangakonto(d) ja sümboolika.

3. Asukoht
3.1 Seltsi asukoht on Vana-Vigala küla Vigala vald Raplamaa

4. Eesmärgid
4.1. Seltsi tegevuse eesmärkideks on:
4.1.1 Eesti rahvuskultuuri igakülgne säilitamine, edendamine ja vahendamine;
4.1.2 koostöö edendamine eesti rahvuskultuurist huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;
4.1.3 rahvatantsu ja rahvamuusika viljelemine;
4.1.4 rahvusliku käsitöö väärtustamine;
4.1.5 paikkondliku vaimuvara kogumine, tutvustamine ja talletamine;
4.1.6 seltsi liikmete vaba aja kultuuriline sisustamine.
4.2 Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
4.2.1 korraldab koolituspäevi, töötube, näituseid, ühistantsimisi ja ühismängimisi, ühisesinemisi, õppereise. Vahendab nendest osavõttu, finantseerimise toetamist ja korraldab eelloetletud tegevuseks vajalikku koostööd teiste institutsioonidega.
4.2.2 korraldab folklooriüritusi;
4.2.3 kogub ning vahendab oma liikmete tegevuseks vajalikku informatsiooni, repertuaari ja vahendeid;
4.2.4 korraldab regulaarseid harjutustunde;
4.2.5 korraldab koosviibimisi ja väljasõite;
4.2.6 kaasab oma ettevõtmistesse kõiki asjahuvilisi;
4.2.7 annab välja ja levitab Seltsi eesmärkidega seotud trükiseid, audiovisuaalseid ja muid materjale.

II LIIKMELISUS

5. Liikmete kategooriad
5.1. Seltsil on tegev- ja auliikmed.
5.2. Seltsi tegevliikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust
Tegevliikmed võtavad aktiivselt osa Seltsi tegevusest.
5.3. Seltsi auliikmeks võidakse nimetada füüsilisi isikud, kellel on erilisi teeneid Seltsi tegevuse toetamisel.
5.4 Seltsi auliikmed ei ole kohustatud tasuma liikmemaksu, nad ei oma hääleõigust ja nad ei saa kandideerida ühelegi põhikirjalisele valitavale kohale.

6. Liikmeks vastuvõtmine
6.1. Tegevliikmeks saamiseks tuleb põhikirja nõuetele vastaval isikul esitada juhatusele kirjalik avaldus. Muude esitatavate dokumentide loetelu kehtestab juhatus.
6.2. Tegevliikmeks vastuvõtmise ja auliikmeks nimetamise otsustab juhatus koosseisu häälteenamusega. Juhatuse liikmed ei pea eraldi ega kollektiivselt oma vastavat otsust motiveerima.

7. Seltsi liikmete õigused:
7.1. Liikmetel on õigus võtta osa Seltsi juhtimisest, sealhulgas:
7.1.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekutel;
7.1.2. esitada kandidaate juhatusse;
7.1.3. esitada kandidaate auliikmeks nimetamiseks;
7.1.4. valida ja olla valitud Seltsi juhatusse;
7.1.5. saada teavet Seltsi tegevuse kohta, esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi juhatusele;
7.1.6. osaleda Seltsi poolt korraldatud üritustel;
7.1.7. osaleda Seltsi tegevuses.

8. Seltsi liikmete kohustused
8.1. Liikmetel on kohustus:
8.1.1. täita Seltsi põhikirja ning tegutseda vastavuses Seltsi eesmärkidega;
8.1.2. järgida Seltsi juhatuse kollegiaalseid korraldusi seoses Seltsi tegevusega;
8.1.3. tasuda sisseastumismaksu ja liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtaegadel;
8.1.4 täita temale pandud ülesandeid olles valitud Seltsi juhatusse;

9. Liikmestaatuse lõppemine
9.1. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse. Juhatus kustutab Seltsist väljaastunud liikme nimekirjast.
9.2. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab juhatus, kui liige:
9.2.1 ei ole tasunud jooksva aasta liikmemaksu hiljemalt 31.detsembriks;
9.2.2 ei ole osalenud kahe aasta jooksul ühelgi Seltsi üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritusel.
9.3 Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul.
9.4. Üldkoosolek otsustab liikme väljaarvamise kui liige:
9.4.1 ei täida Seltsi põhikirja ja väljaarvamise otsustamine ei kuulu juhatuse pädevusse
9.4.2 käitub vääritult
9.5. Seltsist väljaastumisel või väljaarvamise korral ei ole liikmel õigusi Seltsi varale.

III JUHTIMINE

10. Liikmete üldkoosolek
10.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek. Koosolekud on korralised ja erakorralised. Koosolekud kutsub kokku juhatus.
10.2. Korraline koosolek kutsutakse kokku üks (1) kord aastas. Korralise koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse Seltsi liikmeid sidevahendite teel (post, faks, telefon, e-mail jms.) vähemalt seitse (7) päeva ette.
10.3. Seltsi erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 asjast huvitatud liikmete põhjendatud nõudmisel ühe (1) nädala jooksul, nõudmise juhatusele esitamisest arvates.

11. Üldkoosoleku pädevus
11.1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
11.1.1.põhikirja muutmine;
11.1.2. eesmärgi muutmine;
11.1.2. juhatuse liikmete määramine;
11.1.3. sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tasumise tähtaegade kehtestamine
11.1.4. Seltsi tegevuse lõpetamine;
11.1.5 liikmest väljaarvamine punktis 9.4 sätestatud juhtudel;
11.1.6. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga teiste organite pädevusse määratud;

12. Üldkoosoleku otsustusvõime
12.1. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole Seltsi liikmetest (50% +1).
12.2. Juhul kui kvooruminõue ei ole täidetud, kutsutakse kokku uus koosolek kahe (2) nädala jooksul. Teistkordne üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata osalejate arvule.
12.3. Seltsi liige võib lihtkirjaliku volikirjaga volitada teist liiget teda üldkoosolekul esindama. Üks Seltsi liige võib esindada korraga vaid üht teist Seltsi liiget.

13. Üldkoosoleku otsus
13.1 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest ja põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
13.2. Seltsi põhikirja muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik Seltsi liikmete 2/3 poolthäälteenamus.
13.3. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
13.4. Seltsi põhikirjas fikseeritud eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek;
13.5. Juhatusel on õigus panna mõni küsimus otsustamisele ilma koosolekut kokku kutsumata. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.

14. Juhatus
14.1. Koosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus, mille valib ja kutsub tagasi koosolek.
14.2. Juhatus lähtub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, Seltsi põhikirjast ja liikmete koosoleku otsustest.
14.3. Juhatus on kolme kuni viie liikmeline. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
14.4. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek 3 aastaks.
14.5. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

15. Juhatuse pädevus
15.1.Juhatuse pädevuses on:
15.1.1. põhikirja muutmise ettepanekute tegemine ning muudatusprojektide ettevalmistamine;
15.1.2. Seltsi liikmetele konkreetsete kohustuste määramine seoses Seltsi tegevusega;
15.1.3. asjaajamise korraldamine;
15.1.4. Seltsi liikmeks saamise ja Seltsist väljaastumise taotluste läbivaatamine, põhikirjas ettenähtud juhtudel Seltsi liikmete väljaarvamine;
15.1.5. Seltsi liikmete üldkoosolekute kokkukutsumine;
15.2 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
15.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõigis õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
15.4. Juhatuse liikmed vastutavad liikmete koosoleku ja kolmandate isikute ees solidaarselt.

IV SELTSI VARA

16. Vara
16.1. Seltsi vara moodustub:
16.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest
16.1.2. varalistest annetustest ja sponsorlusest;
16.1.3 rahalistest eraldistest ja toetustest
16.1.4 tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muu Seltsi põhikirjalisest tegevusest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
16.2 Selts kasutab oma vara üksnes Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
16.3 Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

17. Raamatupidamine ja aruandlus
17.1. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt EV Raamatupidamise seadusele.
17.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ja esitab liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks.
17.3. Majandusaasta aruande kinnitab liikmete üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
17.4. Seltsi majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

18. Seltsi ühinemine, jagunemine, likvideerimine
18.1. Selts lõpetab oma tegevuse:
18.1.1. koosoleku otsuse alusel;
18.1.2. pankrotimenetluse algatamisel Seltsi vastu;
18.1.3. Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;
18.1.4. muul seaduses ettenähtud alusel.
18.2 Seltsi ühinemine-, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
18.3 Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
18.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist läheb allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud Seltsiga samast või sarnast tegevust edendavale mittetulundusühingule või sihtasutusele või kohalikule omavalitsusele kui üldkoosolek ei leia sobivat mittetulundusühingut või sihtasutust.

Advertisements